Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi

 
 

PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA BERZI

DEŽEVA NAMEŠTAJ A.D.NOVI  PAZAR

www.cec.co.yu gde se nalazi osnovni prospekt preduzeća čiji sadržaj je propisan Pravilima Komisije za hartije od vrednosti

 

Datum podnošenja prospekta Berzi: 02.12.2004.

 

Datum poslednjeg inoviranja prospekta:01.12.2004.

 

SIMBOL:DZVA

                                                                          

1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv preduzeća

A.D. "DEŽEVA NAMEŠTAJ" NOVI  PAZAR

Adresa

RUĐERA BOŠKOVIĆA 140 NOVI PAZAR

Datum osnivanja

1946 god.

Broj rešenja upisa u sudski registar

Fi-1895/2000

Matični broj

07195265

PIB – poreski identifikacioni broj

101785616

Tekući - računi i banke kod kojih se vode

160-7261-21 Delta banka ; 205-64412-76  Komercijalna banka

Sektor klasifikacije delatnosti

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

Šifra delatnosti

36120

Osnovna delatnost

PROIZVODNJA I PROMET NAMEŠTAJA

Ime i prezime direktora

TARHANIŠ AHMET

Ime i prezime osobe za kontakt

TARHANIŠ AHMET

Telefon

020/381-588   

Faks

020/381-599

e – mail

 

2. Vrsta i struktura vlasništva preduzeća

 

Broj akcija

Vrednosna struktura po nominalnoj vrednosti akcije %

Vrednosna struktura po knjigovodstvenoj vrednosti akcije %

Akcionarski

17.138

60,30%

60,30%

 

 

 

 

- Akcijski fond 

 

 

 

- PIO fond

2.804

9,87%

9,87%

- Privatizacioni registar

 

 

 

Društveni kapital (akcije u otplati)

8.480

29,83%

29,83%

Ukupno

28.422

100,00 %

100,00 %

 

 

 

 

Akcije koje nisu slobodne za trgovanje (akcije u otplati)

8.797

30,95%

30,95%

3. Fabrike i predstavništva u sastavu preduzeća

Fabrika

Lokacija

Površina u m2

Broj zaposlenih

Proizvodnja

Skladište

Kancelarije

DEŽEVA-NAMEŠTAJ

 Novi Pazar

3.310,50

660

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavništva

Površina zemljišta (m2)

Broj zaposlenih

 

 

 

 

 

 

4. Zemljište i najvažniji objekti

Naziv i vrsta zemljišta

Namena zemljišta

Površina zemljišta (m2)

Neplodno zemljište

ozelenjavanje

2.000

Pod halama

građ. zemljište

3.920,50

 

 

 

 

 

 

 

Naziv i vrsta objekta

Namena objekta

Površina objekta (m2)

Krojačnica i magacin sirovina

proizvodna hala

682

Mašinska hala i restoran

proizvodna hala

1.723

Hala montaže i lakirnice

proizvodna hala

905,50

Magacin sirovina

magacin

450

Nastrešnica ugljara

magacin

210

5. Navedite entitete/subjekte koji su povezani sa preduzećem (matična i zavisna preduzeća i sl.). Navesti oblik i osnovu odnosa (vlasnički odnos, zajedničko ulaganje i sl.)

Učešća drugih pravnih lica u kapitalu preduzeća

Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica

Oblik povezivanja

Iznos u 000 din.

% učešća u ukupnom kapitalu

Oblik povezivanja

Iznos u 000 din.

% učešća u ukupnom kapitalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara):

A. Prihodi i rashodi:

31.12.2001.

31.12.2002.

31.12.2003.

UKUPNI PRIHODI:

39.078

16.737

25.530

Poslovni prihodi

26.920

  6.589

4.698

Finansijski prihodi

-

-

-

Neposlovni i vanredni prihodi

12.158

10.148

21.968

(Revalorizacioni prihodi)

-

-

-

UKUPNI RASHODI:

39.078

16.408

25.787

Poslovni rashodi

23.982

16.062

23.457

Finansijski rashodi

     230

     142

  1.754

Neposlovni i vanredni rashodi

14.866

     204

     576

(Revalorizacioni rashodi)

-

-

 

DOBITAK (GUBITAK)

-

329

(257)

Porezi i doprinosi iz dobitka

-

  46

 

NETO DOBITAK (GUBITAK):

-

283

(257)

B. Aktiva i pasiva:

31.12.2001.

31.12.2002.

31.12.2003.

UKUPNA AKTIVA:

72.874

61.782

82.520

Neuplaćeni upisani kapital

       32

-

       87

Stalna imovina

42.576

46.338

48.007

Obrtna imovina

25.470

13.994

29.373

AVR

    300

     300

     300

Gubitak

 4.496

  1.150

  4.753

Vanposlovna aktiva

-

-

-

UKUPNA PASIVA:

72.874

61.782

82.520

Trajni kapital:

59.774

60.057

64.501

 

- osnovni kapital

59.774

59.774

64.217

 

- emisiona premija

-

-

-

 

- rezerve iz dobitka

-

-

-

 

- neraspoređeni dobitak

-

     283

     284

 

- revalorizacione rezerve

-

-

-

Dugoročna rezervisanja

-

-

-

Obaveze:

13.100

  1.205

18.019

 

- dugoročne

-

-

-

 

- kratkoročne

13.100

  1.205

18.019

PVR

-

     520

-

Vanposlovna pasiva

-

-

-

 7. Način pokrića gubitka (Za firme koje su u nekoj od prethodne tri godine iskazale gubitak):

Gubitak u 2003. god. pokriven iz neraspoređenog dobitka iz 2002.godine.

 8. Realni tereti na imovinu:

Ne

 9. Broj akcionara sa učešćem u kapitalu :

 

domaća lica

strana lica

Do 5%

174

 

 preko :  5%

1

 

10%

 

 

20%

1

 

33%

 

 

66%

 

 

75%

 

 

 10. Isplaćena neto dividenda po akciji (Datum i iznos poslednje isplaćene dividene) :

Nije bilo dividende

 

11. Naziv ovlašćenog revizora i mišljenje:
Ne podleže revizije

 12. Podaci o akcijama koje su predmet trgovanja:

Vrsta hartije od vrednosti

Akcije na ime

Klasa hartija od vrednosti

Obične, sa pravom glasa

Broj komada akcija

28.422

Nominalna vrednost akcija

500,00

CFI kod

ESVUFR

ISIN broj

RSDNNPE65750

13. Podaci o svim emisijama akcija:

Osnov po kome su akcije emitovane (Zakon[1]):

Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine

Zakon o svojinskoj transformaciji

Datum odluke o emisiji:

1991.

30.10.2000.

Ukupan broj akcija:

386

28.036

Oznaka emisija akcija

1965

1966

Vrsta i klasa akcija

Obične , glase na ime

Obične, glase na ime

Prava iz akcija

Pravo glasa , dividenda, na deo iz stečajne (likvidacione) mase

Pravo glasa , dividenda, na deo iz stečajne (likvidacione ) mase

CFI kod

ESVUFR

ESVUFR

ISIN broj

RSDNNPE65750

RSDNNPE65750

Nominalna vrednost akcije:

500,00

500,00

Korigovana knjigovodstvena vrednost akcije(poslednji godišnji bilansi 2003.):

2.102,17

2.102,17

 14. Podaci o izveštajima o okolnostima koje mogu bitno uticati na poslovanje Izdavaoca i cenu njegovih hartija od vrednosti (izveštavanje o bitnim događajima).

 

15. Podaci o korporativnom agentu :

“ALCO BROKER”AD BEOGRAD, POŽEŠKA 65B,11000 BEOGRAD
Tel.: 011/30-50-416, 011/30-50-378 fax: 011/35-40-930
Filijala “ALCO BROKER” AD Čačak, Vojvode Stepe 97, tel.:032/228-582;227-467;227-468,fax: 032/228-585
e- mail cec@alco.co.yu
www.cec.co.yu

Izjava:

Lice odgovorno za sadržinu prospekta potpisuje sledeću izjavu:

Izjavljujem, da prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača,te da su isti u celosti identi;ni sa podacima u Osnovnom prospektu.  

­­­­­­­­­­­­­­­­Ime i prezime, funkcija

 

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje preduzeća     

__________________________

Ime i prezime

Potpis korporativnog agenta

_________________________

Ime i prezime

Zakona o društvenom kapitalu ,  Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine,  Zakona o svojinskoj transformaciji,  Zakona o privatizaciji , Zakon o preduzećima (u slučaju dokapitalizacije i emisije akcija umesto isplate dividende)

Napomena: za preduzeća koja su se transformisala po Zakonu o privatizaciji iz 2001. godine, navesti metod prodaje 70%

 

 
(c) 2005 Beogradska berza a.d. Beograd