Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi26.02.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora05.05.2015.SIMBOL: ZTPC1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo za proizvodnju i promet unutrašnje opreme za vozila ZASTAVA TAPACIRNICA Kragujevac
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaStojana Protića  bb
Kragujevac
Republika Srbija
Web adresawww.zastavatapacirnica.rs
Datum osnivanja01.01.1991.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 150890/2006
Matični broj07609574
PIB - poreski identifikacioni broj101508796
Tekući računi i banke kod kojih se vode
AIK Banka a.d. Niš105-40217-46
Banca Intesa a.d Beograd160-8237-03
NLB Banka a.d. Beograd310-0000000202021-12
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad355-1133373-53
• Credy Banka150-101-29
Šifra delatnosti01392
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja tekstilnih proizvoda osim odeće
Ime i prezime direktoraAlojz Kovše, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktIvica Forštner, finansijski direktor
Telefon034/300-444
Faks034/301-332
e-mailoffice@zastavatapacirnica.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA671.086709.390777.386
Stalna imovina335.209339.803368.539
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja9461.3782.083
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva329.255333.417364.032
- Nekretnine postrojenja i oprema329.255333.417364.032
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani5.0085.0082.424
- Učešća u kapitalu666666
- Ostali dugoročni finansijski plasmani4.9424.9422.358
Obrtna imovina335.877369.316408.481
- Zalihe117.348206.929224.027
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja14.17800
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina204.351162.387184.454
- Potraživanja146.92878.882118.723
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak2.9702.9700
- Kratkoročni finansijski plasmani006.937
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina6.0585.74923.866
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja48.39574.78634.928
- Odlozena poreska sredstva0271366
Poslovna imovina671.086709.390777.386
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva284.424248.990368.339

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA671.086709.390777.386
Kapital139.017163.423201.796
- Osnovni kapital136.032136.032135.946
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve0260260
- Revalorizacione rezerve000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti502502697
- Neraspoređen dobitak5.19831.53766.287
- Gubitak1.71100
- Otkupljene sopstvene akcije03.9040
Dugoročna rezervisanja i obaveze530.858542.887571.226
- Dugoročna rezervisanja1.5821.9722.143
- Dugoročne obaveze210.093134.088155.703
- Dugoročni krediti180.186121.982149.447
- Ostale dugoročne obaveze29.90712.1066.256
- Kratkoročne obaveze319.183406.827413.380
- Kratkoročne finansijske obaveze70.542166.427203.486
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja223.297220.358181.736
- Ostale kratkoročne obaveze24.94818.31925.086
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 231468746
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak1651.2552.326
Odložene poreske obaveze1.2113.0804.364
Vanbilansna pasiva284.424348.990368.339

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI1.238.6541.545.3001.433.702
- Prihodi od prodaje1.229.2931.530.2491.415.354
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka30.22028.30832.706
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka36.03023.38824.003
- Ostali poslovni prihodi15.17110.1319.645
POSLOVNI RASHODI1.259.7421.447.9131.324.332
- Nabavna vrednost prodate robe1.4782290
- Troškovi materijala863.631978.802908.823
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi263.643300.109293.917
- Troškovi amortizacije i rezervisanja23.52524.21925.605
- Ostali poslovni rashodi107.465144.55495.987
POSLOVNI DOBITAK097.387109.370
POSLOVNI GUBITAK21.08800
Finansijski prihodi70.80934.81110.910
Finansijski rashodi45.06193.23264.444
Ostali prihodi19.04733.80118.898
Ostali rashodi12.98241.26934.478
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA10.72531.49840.256
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja5.366320276
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA5.35931.17839.980
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda1651.2694.041
Odloženi poreski rashod perioda01.5981.189
Odloženi poreski prihodi perioda400
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK5.19828.31134.750
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA777.386782.632
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00
STALNA IMOVINA368.539472.829
Nematerijalna imovina2.08393.981
Nekretnine , postrojenja i oprema364.032376.424
Biološka sredstva00
Dugoročni finansijki plasmani2.4242.424
Dugoročna potraživanja00
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA3660
OBRTNA IMOVINA408.481309.803
Zalihe224.027173.030
Potraživanja po osnovu prodaje66.76593.529
Potraživanja iz specifičnih poslova00
Druga potraživanja51.95816.632
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00
Kratkoročni finansijki plasmani6.93715.507
Gotovinski ekvivalent i gotovina23.8662.154
Porez na dodatu vrednost4.1536.441
Aktivna vremenska razgraničenja30.7752.510
VANBILANSNA AKTIVA368.33911.072

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014.
UKUPNA PASIVA777.386782.632
KAPITAL201.796138.860
Osnovni kapital135.946119.458
Upisani a neuplaćeni kapital00
Otkupljene sopstevne akcije02.542
Rezerve260260
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata6970
Nerasporedjeni dobitak66.28721.684
Učešće bez prava kontrole00
Gubitak00
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE157.84660.513
Dugoročna rezervisanja2.1431.171
Dugoročne obaveze155.70359.342
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE4.3645.924
KRATKOROČNE OBAVEZE413.380577.335
Kratkoročne finansijske obaveze203.486231.008
Primljeni avansi, depoziti i kaucije021.135
Obaveze iz poslovanja181.736286.866
Ostale kratkoročne obaveze25.08637.441
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost74618
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.326867
Pasivna vremenska razgraničenja00
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00
VANBILANSNA PASIVA368.33911.072

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014.
POSLOVNI PRIHODI1.436.1311.443.602
Prihodi od prodaje roba83.49458.939
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.331.8601.362.762
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.8.5538.678
Drugi poslovni prihodi12.22413.223
POSLOVNI RASHODI1.315.6291.321.659
Nabavna vrednsot prodate robe030
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga32.706322.624
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga24.003309.875
Troškovi materijala901.311945.423
Troškovi goriva i energije7.51210.991
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi293.917284.256
Troškovi proizvodnih usluga68.52529.294
Troškovi amortizacije25.60535.746
Troškovi dugoročnih rezervisanja00
Nematerijalni troškovi27.46228.668
POSLOVNI DOBITAK120.502121.943
POSLOVNI GUBITAK00
FINANSIJSKI PRIHODI10.91011.298
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0498
Prihodi od kamata24619
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule10.66410.781
FINANSIJSKI RASHODI64.44479.954
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi00
Rashodi kamata25.56027.874
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule38.88452.080
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00
GUBITAK IZ FINANSIRANJA53.53468.656
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA610
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2.7420
OSTALI PRIHODI7.7601.948
OSTALI RASHODI31.73646.963
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA40.2568.282
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
NETO DOBITAK POSLOVANJA00
NETO GUBITAK POSLOVANJA2761.244
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA39.9807.038
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
POREZ NA DOBITAK - -
Poreski rashod perioda4.0410
Odloženi poreski rashodi perioda1.1891.926
Odloženi poreski prihodi perioda00
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00
NETO DOBITAK34.7505.112
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00
Zarada po akciji - -
Osnovna zarada po akciji00
Umanjena zarada po akciji00


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
ZASTAVA TAPACIRNICAKragujevac Stojana Protića bb3.8823.082630750408

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
KO Kragujevac 1Gradsko gradjevinsko zemljište0,97

12. Realni tereti na imovini

-KBM Banka inicijalni iznos kredita 250.000eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1 I 3 - KBM Banka inicijalni iznos kredita 220.000eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1 I 3 -KBM Banka inicijalni iznos kredita 400.000eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1 I 3 -KBM Banka inicijalni iznos kredita 280.000eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1 I 3 - KBM Banka inicijalni iznos kredita 200.000eur Garancija u korist Fonda za Razvoj, hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1 I 3. -KBM Banka inicijalni iznos kredita 205.600eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1 I 3 - KBM Banka inicijalni iznos kredita 400.263,55eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1 I 3 -Komercijalna Banka inicijalni iznos 75.000eur Garancija u korist SIEPE hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1,2 I 3 - KBM Banka inicijalni iznos kredita 240.000eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1,2 I 3 - Komercijalna Banka inicijalni iznos 200.000eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1,2 I 3 - Komercijalna Banka inicijalni iznos 100.000eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1,2 I 3 - Komercijalna Banka inicijalni iznos 5.000.000rsd hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 1,2 I 3 -NLB Banka inicijalni iznos 1.000.000eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 3 - NLB Banka inicijalni iznos 600.000eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 3 - NLB Banka inicijalni iznos 169.000eur hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 3 - NLB Banka inicijalni iznos 300.000eur Garancija u korist Fonda za Razvoj ,hipoteka broj parcele 7405/22 KO Kragujevac Zgrada fabrike broj 3

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija114.400
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo likvidacione mase nakon namirenja poverilaca u slučaju prestanka rada preduzeća
ISIN brojRSTPCRE63981
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.213,81
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraPrivredni savetnik revizija doo, Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva "Zastava Tapacirnica" a.d. iz Kragujevca na dan 31. decembra 2014. godine, rezultate p oslovanja, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za 2014. godinu, i napomene uz finansijske izveštaje, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Uradjeno je refinansiranje u Erste Banci kompletne izloženosti kredita, što će u narednom periodu biti sprovedeno u katastru, nakon dobijanja svih brisovnih dozvola. Godišnji finansijski izveštaji za 2014. godinu odobreni su od strane Nadzornog odbora društva i isti će biti dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. Na osnovu Odluke Nadzornog odbora društva o poništenju sopstvenih akcija I smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništenja sopstvenih akcija izdavaoca od 14.04.2015. društvo Zastava Tapacirnica ad Kragujevac (MB 07609574) je izvršilo poništenje 2.699 sopstvenih akcija odnosno 2,30% ukupno emitovanih akcija.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTesla Capital a.d. Beograd, ul. Cvijićeva 129 Beograd, tel: 011/3020-030; faks: 011/3020-050; e-mail:office@tesla-capital.com; www.tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Alojz Kovše, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Alojz Kovše, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Alojz Kovše, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD