Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi26.02.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora05.11.2014.SIMBOL: ZTPC1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo za proizvodnju i promet unutrašnje opreme za vozila ZASTAVA TAPACIRNICA Kragujevac
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaStojana Protića  bb
Kragujevac
Republika Srbija
Web adresawww.zastavatapacirnica.rs
Datum osnivanja01.01.1991.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 150890/2006
Matični broj07609574
PIB - poreski identifikacioni broj101508796
Tekući računi i banke kod kojih se vode
AIK Banka a.d. Niš105-40217-46
Banca Intesa a.d Beograd160-8237-03
NLB Banka a.d. Beograd310-0000000202021-12
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad355-1133373-53
• Credy Banka150-101-29
Šifra delatnosti01392
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja tekstilnih proizvoda osim odeće
Ime i prezime direktoraAlojz Kovše, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktIvica Forštner, finansijski direktor
Telefon034/300-444
Faks034/301-332
e-mailoffice@zastavatapacirnica.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA671.086709.390777.386
Stalna imovina335.209339.803368.539
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja9461.3782.083
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva329.255333.417364.032
- Nekretnine postrojenja i oprema329.255333.417364.032
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani5.0085.0082.424
- Učešća u kapitalu666666
- Ostali dugoročni finansijski plasmani4.9424.9422.358
Obrtna imovina335.877369.316408.481
- Zalihe117.348206.929224.027
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja14.17800
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina204.351162.387184.454
- Potraživanja146.92878.882118.723
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak2.9702.9700
- Kratkoročni finansijski plasmani006.937
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina6.0585.74923.866
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja48.39574.78634.928
- Odlozena poreska sredstva0271366
Poslovna imovina671.086709.390777.386
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva284.424248.990368.339

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA671.086709.390777.386
Kapital139.017163.423201.796
- Osnovni kapital136.032136.032135.946
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve0260260
- Revalorizacione rezerve000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti502502697
- Neraspoređen dobitak5.19831.53766.287
- Gubitak1.71100
- Otkupljene sopstvene akcije03.9040
Dugoročna rezervisanja i obaveze530.858542.887571.226
- Dugoročna rezervisanja1.5821.9722.143
- Dugoročne obaveze210.093134.088155.703
- Dugoročni krediti180.186121.982149.447
- Ostale dugoročne obaveze29.90712.1066.256
- Kratkoročne obaveze319.183406.827413.380
- Kratkoročne finansijske obaveze70.542166.427203.486
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja223.297220.358181.736
- Ostale kratkoročne obaveze24.94818.31925.086
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja231468746
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak1651.2552.326
Odložene poreske obaveze1.2113.0804.364
Vanbilansna pasiva284.424348.990368.339

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI1.238.6541.545.3001.433.702
- Prihodi od prodaje1.229.2931.530.2491.415.354
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka30.22028.30832.706
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka36.03023.38824.003
- Ostali poslovni prihodi15.17110.1319.645
POSLOVNI RASHODI1.259.7421.447.9131.324.332
- Nabavna vrednost prodate robe1.4782290
- Troškovi materijala863.631978.802908.823
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi263.643300.109293.917
- Troškovi amortizacije i rezervisanja23.52524.21925.605
- Ostali poslovni rashodi107.465144.55495.987
POSLOVNI DOBITAK097.387109.370
POSLOVNI GUBITAK21.08800
Finansijski prihodi70.80934.81110.910
Finansijski rashodi45.06193.23264.444
Ostali prihodi19.04733.80118.898
Ostali rashodi12.98241.26934.478
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA10.72531.49840.256
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja5.366320276
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA5.35931.17839.980
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda1651.2694.041
Odloženi poreski rashod perioda01.5981.189
Odloženi poreski prihodi perioda400
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK5.19828.31134.750
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Fabrike

Naziv fabrikeLokacijaPovršina proizvodnja m2Povrsina skladište m2Površina kancelarije m2Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
ZASTAVA TAPACIRNICAKragujevac Stojana Protića bb3.8823.082630750408

6. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamenaPovršina m2Broj zaposlenih

7. Predstavništva

FilijalaLokacijaPovršina m2Broj zaposlenih

8. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
KO Kragujevac 1Gradsko gradjevinsko zemljište0,97

9. Realni tereti na imovini

Izvršna vansudska hipoteka radi obezbedjenja potraživanja NLB BANKE AD Beograd po ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu br. 61410503319258 od 01.04.2010. godine (dinarska protivvrednost 600.000,00 EUR), na zgradi br. 6 kao objektu u izgradnji po osnovu pravosnažnog rešenja o odobrenju za gradnju, koji se nalazi na kp.br. 7405/22, KO Kragujevac I. Kredit NLB Banka 1.000.000,00 eur – hipoteka na objektu parcela kp.br.7405/22. Kredit Credy Banka 250.000,00 eur - hipoteka na objektu parcela kp.br.7405/22,KO Kragujevac. Kredit Credy Banka 200.000,00 eur - hipoteka na objektu parcela kp.br.7405/22,KO Kragujevac. Kredit NLB Banka 200.000,00 eur – broj kredita 6141050328915 od 25.04.2012., hipoteka na objektu parcela kp.br.7405/22.
Upis hipoteke 12.jun 2013. 220.000eur Credy Banka na objektu parcela kp.br. 7405/22 KOragujevac,
12.jun 2013. 400.000eur Credy Banka na objektu parcela kp.br. 7405/22 KOragujevac
12.jun 2013. 280.000eur Credy Banka na objektu parcela kp.br. 7405/22 KOragujevac
19.dec 2013. 205.600eur KBM Banka na objektu parcela kp.br. 7405/22 KOragujevac
19.dec 2013. 400.263,55eur KBM Banka na objektu parcela kp.br. 7405/22 KOragujevac
6.jun 2013. 240.000eur KBM Banka na objektu parcela kp.br. 7405/22 KOragujevac
25.dec 2013. 75.000eur Komercijalna Banka na objektu parcela kp.br. 7405/22 KOragujevac

10. Podaci o hartijama od vrednosti

10.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija117.099
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo likvidacione mase nakon namirenja poverilaca u slučaju prestanka rada preduzeća
ISIN brojRSTPCRE63981
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.723,29
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividende po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

10.2. Podaci o dužničkim hartijama:

Broj izdatih hartija
Oznaka emisija serija
Vrsta i klasa hartije
Datum početka primarnog trgovanja
Datum završetka primarnog trgovanja
Datum knjiženja na vlasničke račune
Rok dospeća u danima
Datum dospeća
CFI kod
ISIN broj
Nominalna vrednost hartije
Ukupna vrednost emisije
Kamatna stopa
Način obračuna kamate
Cena iz primarne prodaje
Ostale karakteristike serije

10.3. Podaci o varantima:

Broj izdatih hartija
Oznaka emisija serija
Vrsta i klasa hartije
Hartija na koju se odnosi varant
Paritet
Cena izvršenja
Saldiranje
Tip derivata
Tip izvršenja
Datum knjiženja na vlasničke račune
Datum dospeća
CFI kod
ISIN broj
Cena iz primarne prodaje
Ostale karakteristike varanta

11. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaUkupna aktiva umanjena za iznos gubitka iznad vrednosti kapitala, iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza i iznos odloženih poreskih obaveza, podeljena ukupnim brojem akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraPrivredni savetnik revizija doo, Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE:
Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje privrednog društva Zastava Tapacirnica a.d. sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br. 46/2006 i 111/2009) i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br. 62/2013)
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Napomena. Godišnji finansijski izveštaj je predat Agenciji za privredne registre i zaveden je pod brojem zahteva 481508.
Na redovnoj Skpštini akcionara održanoj 20.06.2014. godine, usvojen je Izveštaj o rezultatima poslovanja ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac i finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa mišljenjem i izveštajem revizora.
U Centralnom registru hartija od vrednosti dana 22.08.2014. godine izvršeno je smanjenje kapitala poništenjem 16.488 sopstvenih akcija izdavaoca Zastava Tapacirnica a.d. Ukupan broj akcija izdavaoca nakon poništenja sopstvenih akcija iznosi 117.099 komada akcija.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTesla Capital a.d. Beograd,
ul. Cvijićeva 129 Beograd,
tel: 011/3020-030;
faks: 011/3020-050;
e-mail:office@tesla-capital.com;
www.tesla-capital.com


Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


__________________________________
Alojz Kovše, generalni direktor


__________________________________
Alojz Kovše, generalni direktor____________________________________________________________________
Alojz Kovše, generalni direktorBDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD