Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.ilirika.rs

Datum podnošenja Informatora berzi26.02.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora11.03.2013.SIMBOL: ZTPC1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo za proizvodnju i promet unutrašnje opreme za vozila ZASTAVA TAPACIRNICA Kragujevac
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaStojana Protića  bb
Kragujevac
Republika Srbija
Web adresawww.zastavatapacirnica.rs
Datum osnivanja01.01.1991.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 150890/2006
Matični broj07609574
PIB - poreski identifikacioni broj101508796
Tekući računi i banke kod kojih se vode
AIK Banka a.d. Niš105-40217-46
Banca Intesa a.d Beograd160-8237-03
NLB Banka a.d. Beograd310-0000000202021-12
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad355-1133373-53
• Credy Banka150-101-29
Šifra delatnosti01392
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja tekstilnih proizvoda osim odeće
Ime i prezime direktoraPolona Krpač Gornjak, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktIvica Forštner, finansijski direktor
Telefon034/300-444
Faks034/301-332
e-mailoffice@zastavatapacirnica.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD ILIRIKA INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012.
UKUPNA AKTIVA620.661671.086709.390
Stalna imovina320.972335.209339.803
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja09461.378
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva315.305329.255333.417
- Nekretnine postrojenja i oprema315.305329.255333.417
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani5.6675.0085.008
- Učešća u kapitalu666666
- Ostali dugoročni finansijski plasmani5.6014.9424.942
Obrtna imovina299.689335.877369.316
- Zalihe154.841117.348206.929
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja014.1780
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina144.848204.351162.387
- Potraživanja90.625146.92878.882
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak2.9702.9702.970
- Kratkoročni finansijski plasmani000
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina2.6506.0585.749
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja48.60348.39574.786
- Odlozena poreska sredstva00271
Poslovna imovina620.661671.086709.390
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva0284.424248.990

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012.
UKUPNA PASIVA620.661671.086709.390
Kapital134.478139.017163.423
- Osnovni kapital136.189136.032136.032
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve13.3590260
- Revalorizacione rezerve000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti0502502
- Neraspoređen dobitak41.1425.19831.537
- Gubitak56.2121.7110
- Otkupljene sopstvene akcije003.904
Dugoročna rezervisanja i obaveze484.968530.858542.887
- Dugoročna rezervisanja01.5821.972
- Dugoročne obaveze178.735210.093134.088
- Dugoročni krediti123.105180.186121.982
- Ostale dugoročne obaveze55.63029.90712.106
- Kratkoročne obaveze306.233319.183406.827
- Kratkoročne finansijske obaveze145.58570.542166.427
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja141.474223.297220.358
- Ostale kratkoročne obaveze19.11124.94818.319
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja63231468
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak01651.255
Odložene poreske obaveze1.2151.2113.080
Vanbilansna pasiva0284.424348.990

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012.
POSLOVNI PRIHODI839.2841.238.6541.545.300
- Prihodi od prodaje809.4151.229.2931.530.249
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka21.09530.22028.308
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka21836.03023.388
- Ostali poslovni prihodi8.99215.17110.131
POSLOVNI RASHODI858.9601.259.7421.447.913
- Nabavna vrednost prodate robe2.3681.478229
- Troškovi materijala548.337863.631978.802
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi181.391263.643300.109
- Troškovi amortizacije i rezervisanja14.39823.52524.219
- Ostali poslovni rashodi112.466107.465144.554
POSLOVNI DOBITAK0097.387
POSLOVNI GUBITAK19.67621.0880
Finansijski prihodi18.79170.80934.811
Finansijski rashodi48.29945.06193.232
Ostali prihodi4.24519.04733.801
Ostali rashodi10.05812.98241.269
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA010.72531.498
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA54.99700
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja05.366320
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA05.35931.178
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA54.99700
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda01651.269
Odloženi poreski rashod perioda1.21501.598
Odloženi poreski prihodi perioda040
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK05.19828.311
NETO GUBITAK56.21200
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Fabrike

Naziv fabrikeLokacijaPovršina proizvodnja m2Povrsina skladište m2Površina kancelarije m2Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
ZASTAVA TAPACIRNICAKragujevac Stojana Protića bb3.8823.082630750410

6. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamenaPovršina m2Broj zaposlenih

7. Predstavništva

FilijalaLokacijaPovršina m2Broj zaposlenih

8. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
KO Kragujevac 1Gradsko gradjevinsko zemljište0,97

9. Realni tereti na imovini

Izvršna vansudska hipoteka radi obezbedjenja potraživanja NLB BANKE AD Beograd po ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu br. 61410503319258 od 01.04.2010. godine (dinarska protivvrednost 600.000,00 EUR), na zgradi br. 6 kao objektu u izgradnji po osnovu pravosnažnog rešenja o odobrenju za gradnju, koji se nalazi na kp.br. 7405/22, KO Kragujevac I. Kredit NLB Banka 1.000.000,00 eur – hipoteka na objektu parcela kp.br.7405/22. Kredit Credy Banka 250.000,00 eur - hipoteka na objektu parcela kp.br.7405/22,KO Kragujevac. Kredit Credy Banka 250.000,00 eur - hipoteka na objektu parcela kp.br.7405/22,KO Kragujevac. Kredit Credy Banka 200.000,00 eur - hipoteka na objektu parcela kp.br.7405/22,KO Kragujevac. Kredit Credy Banka 20.700.000,00 eur - hipoteka na objektu parcela kp.br.7405/22,KO Kragujevac.Kredit NLB Banka 200.000,00 eur – broj kredita 6141050328915 od 25.04.2012., hipoteka na objektu parcela kp.br.7405/22.

10. Podaci o hartijama od vrednosti

10.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija133.587
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo likvidacione mase nakon namirenja poverilaca u slučaju prestanka rada preduzeća
ISIN brojRSTPCRE63981
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.223,34
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividende po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

10.2. Podaci o dužničkim hartijama:

Broj izdatih hartija
Oznaka emisija serija
Vrsta i klasa hartije
Datum početka primarnog trgovanja
Datum završetka primarnog trgovanja
Datum knjiženja na vlasničke račune
Rok dospeća u danima
Datum dospeća
CFI kod
ISIN broj
Nominalna vrednost hartije
Ukupna vrednost emisije
Kamatna stopa
Način obračuna kamate
Cena iz primarne prodaje
Ostale karakteristike serije

10.3. Podaci o varantima:

Broj izdatih hartija
Oznaka emisija serija
Vrsta i klasa hartije
Hartija na koju se odnosi varant
Paritet
Cena izvršenja
Saldiranje
Tip derivata
Tip izvršenja
Datum knjiženja na vlasničke račune
Datum dospeća
CFI kod
ISIN broj
Cena iz primarne prodaje
Ostale karakteristike varanta

11. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaUkupna aktiva umanjena za iznos gubitka iznad vrednosti kapitala, iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza i iznos odloženih poreskih obaveza, podeljena ukupnim brojem akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Napomena. Finansijski izveštaji za predhodnu godinu, do objavljivanja ovog informatora, nisu revidirani. Godišnji finansijski izveštaj je predat Agenciji za privredne registre i zaveden je pod brojem zahteva FI 5854/2013.
Finansijske izveštaje je odobrio direktor
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD ILIRIKA INVESTMENTS a.d. Beograd,
Knez Mihajlova 11-15,
Tel: 330-10-00, fax: 330-10-50,
e-mail: info@ilirika.rs, web:www.ilirika.rs


Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


__________________________________
Polona Krpač Gornjak, generalni direktor


__________________________________
Polona Krpač Gornjak, generalni direktor____________________________________________________________________
Polona Krpač Gornjak, generalni direktorBDD ILIRIKA INVESTMENTS A.D. BEOGRAD